Canllawiau a chyngor nyrsio

Rachael Labourne

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru

Canllawiau a chyngor i nyrsys cofrestredig sydd am ddod i Gymru i hyfforddi, gweithio a byw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon. Llenwch gynifer o'r meysydd â phosib. Po fwyaf o wybodaeth a roddwch i ni, y mwyaf penodol fydd y cyngor a'r wybodaeth y gallwn eu rhoi i chi.

Gwybodaeth i nyrsys tramor

Ydych chi’n nyrs dramor gymwysedig a chofrestredig sydd eisiau gweithio yng Nghymru? Dyma fydd angen ichi ei wneud:

 1. Rhaid ichi fod yn nyrs gofrestredig yn eich gwlad eich hun. I nyrsys sydd wedi cofrestru yn Ghana, mae hyn yn golygu bod rhaid ichi fod â Diploma neu Radd, yn hytrach na thystysgrif.
   
 2. Rhaid ichi fod wedi gweithio fel nyrs am o leiaf flwyddyn ar ôl cymhwyso.
   
 3. Rhaid ichi gael sgôr gyffredinol o 7.00 neu uwch – ym mhob categori – yn arholiad y System Prawf Iaith Saesneg Academaidd Rhyngwladol (IELTS) – does dim eithriadau i hyn.

  Ar ôl ichi lwyddo i gael sgôr cyffredinol o 7.00 neu uwch yn yr IELTS, gallwch baratoi ar gyfer prawf cyfrifiadurol (CBT) y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac yna arholiad clinigol gwrthrychol strwythuredig (OSCE) y Cyngor. Bydd angen ichi sefyll yr OSCE ar ôl cyrraedd y Deyrnas Unedig.
   
 4. Bydd angen ichi gofrestru ar-lein gyda’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Ni fydd angen ichi anfon dogfennau i’r Cyngor nes byddwch wedi pasio’r prawf CBT.
   
 5. Pasio’r CBT – prawf amlddewis ar-lein yw hwn, a gellir ei sefyll mewn canolfannau ledled y byd.

Bydd angen ichi gael caniatâd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth cyn cyn gallu neilltuo a thalu am eich prawf CBT. Mae mwy o wybodaeth am y prawf ar gael yn llyfryn y Cyngor i ymgeiswyr.

Os hoffech ragor o gymorth neu gyngor ar gofrestru â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, neu os oes gennych unrhyw ymholiad am hyfforddi, gweithio neu fyw yng Nghymru, llenwch y ffurflen isod.