Canllawiau a chyngor meddygol

neda-mehrpooya

Canllawiau a chyngor i feddygon sydd am ddod i Gymru i hyfforddi, gweithio a byw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon. Llenwch gynifer o'r meysydd â phosib. Po fwyaf o wybodaeth a roddwch i ni, y mwyaf penodol fydd y cyngor a'r wybodaeth y gallwn eu rhoi i chi.

Gwybodaeth i ymgeiswyr o dramor

Os nad oes gennych gofrestriad gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol:

 • Mae gwybodaeth am gofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol  
 • Mae gwybodaeth am ofynion fisa / mynediad ar gyfer y Deyrnas Unedig
 • Mae’n bosibl y byddwch hefyd eisiau ystyried y Cynlluniau Hyfforddiant Meddygol (Medical Training Initiatives - MTI) sy’n cael eu trefnu gan y Colegau Brenhinol Meddygol 

Os ydych wedi’ch cofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ac yn chwilio am swyddi:

Caiff ymgeiswyr eu penodi i’r holl swyddi mewn cystadleuaeth agored. Mae hyn yn golygu y caiff y swyddi eu hysbysebu a bod yn rhaid gwneud cais amdanynt trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a roddir. Caiff y rhan fwyaf o swyddi eu hysbysebu trwy wefan swyddi’r GIG a rhai yn adran gyrfaoedd y British Medical Journal. Mae’r mathau o swyddi sydd ar gael i feddygon sydd wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn cynnwys:

 • Swyddi locwm, a hysbysebir naill ai trwy asiantaethau neu wefan swyddi’r GIG.
   
 • Swyddi Penodi Locwm ar gyfer Gwasanaeth (Locum Appointment for Service - LAS), sydd fel arfer am ychydig o fisoedd ac yn cael eu hysbysebu trwy Swyddi’r GIG.
   
 • Bellach mae gan wefan swyddi’r GIG ddolenni i wybodaeth sydd wedi’i pharatoi’n benodol i helpu meddygon o dramor i ddod o hyd i waith yn y Deyrnas Unedig a llwybrau byr i’ch helpu i ddod o hyd i swyddi sy’n arbennig o addas neu sy’n dod o dan Gynllun Mewnfudwyr Haen 2:
  • add link
  • add link
    
 • Os oes gennych gofrestriad dros dro a heb weithio fel meddyg yn y Deyrnas Unedig, gallwch wneud cais i gael lle ar raglen Sylfaen dwy flynedd y Deyrnas Unedig mewn cystadleuaeth agored, yn amodol ar gymhwysedd. Byddai angen i chi wneud cais i swyddfa Rhaglen Sylfaen y Deyrnas Unedig i gadarnhau’ch bod yn gymwys, fel arfer yn ystod yr haf cyn cylch recriwtio’r flwyddyn honno. Mae manylion y broses ar gyfer pob blwyddyn i’w gweld ar eu gwefan:
   
 • Os oes gennych gofrestriad llawn gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol gallech wneud cais am swyddi Sylfaen annibynnol, sy’n swyddi locwm am hyd at flwyddyn i lenwi swydd wag nas cynlluniwyd mewn rhaglen hyfforddiant Sylfaen. Mae’n bosibl na fydd y swyddi hyn eu hunain yn cael eu cymeradwyo ar gyfer hyfforddiant ond gallant fod yn gyflwyniad defnyddiol i’r GIG ar lefel sylfaenol (h.y. Swyddog Preswyl Cyn-gofrestru/Uwch-swyddog Preswyl cynnar). Maent yn cynnwys hyd at 3 chylchdro 4-mis mewn arbenigeddau gwahanol a chyfleoedd i gael asesiadau a thystiolaeth i helpu i gwblhau portffolio o dystiolaeth i’w gyflwyno i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol er mwyn cofrestru. Dônt ar gael ar sail ad hoc ac fel arfer cânt eu hysbysebu ar
 • Er bod swyddi Sylfaen yn opsiwn deniadol, mae’n bosibl y byddant yn anos eu cael yn y dyfodol.

Gwneud cais am Swyddi Hyfforddiant Arbenigedd

Mae llawer o raddedigion rhyngwladol yn gobeithio gwneud cais, ar ryw adeg, am hyfforddiant arbenigedd yn y Deyrnas Unedig, yn amodol ar gymhwysedd.

Byddai hefyd angen i chi ddangos tystiolaeth o Gymwyseddau Lefel Sylfaen. Er nad yw’n hanfodol eich bod wedi cwblhau’r Rhaglen Hyfforddiant Sylfaen lawn, mae’n hanfodol y gallwch ddangos eich bod wedi cael profiad a thystiolaeth sy’n gyfwerth â’r rhai a nodir yng Nghwricwlwm y Rhaglen Sylfaen. Ewch i wefan Rhaglen Sylfaen y Deyrnas Unedig:

Mae hon yn rhoi gwybodaeth am:

 • Y Cwricwlwm a’r cymwyseddau gofynnol
 • Y Portffolio Sylfaen (gallech deilwra’ch portffolio presennol i gydweddu â hyn)
 • Y mathau o dystiolaeth asesu y dylid eu cynnwys

Os ydych wedi dechrau mewn swydd Sylfaen nad yw wedi’i chymeradwyo fel swydd hyfforddi, gallwch ddal i ddefnyddio’r cyfle i ddatblygu portffolio a chwblhau rhai o’r asesiadau seiliedig ar waith y mae’r hyfforddeion yn eu gwneud.

Os nad oes gennych eisoes bortffolio o gyflawniad gyrfa, dylech ddefnyddio ffeil lifer a bwa, gyda mynegai clir, i gasglu a chyflwyno’ch holl dystysgrifau, cyflawniadau a thystiolaeth o asesiadau seiliedig ar waith. Mae nifer o erthyglau defnyddiol am greu a chyflwyno portffolios yn adran gyrfaoedd y BMJ ar-lein:

Byddai Cyfarwyddwr Rhaglen Sylfaen lleol neu Oruchwyliwr Addysgol yn gallu’ch cyfarwyddo wrth gasglu’ch tystiolaeth a chwblhau ffurflen neu wirio tystiolaeth i gadarnhau eich bod wedi cyflawni’r cymwyseddau angenrheidiol. Bydd angen i chi gynnwys hyn mewn cais am hyfforddiant arbenigedd. Nid oes un ffurflen safonol ar gyfer hyn, ond bydd yna brosesau a gweithdrefnau ar gyfer gwahanol arbenigeddau. Felly dylech edrych ar y canllawiau i ymgeiswyr ar gyfer yr arbenigedd sy’n recriwtio i weld beth mae ei angen e.e. ar gyfer swyddi Hyfforddiant Meddygol Craidd, mae yna ffurflenni Tystysgrif A neu B gyda manylion llawn ynghylch eu cwblhau yn y canllawiau i ymgeiswyr.

Meddygol
Meddygol

Drwy hyfforddi yng Nghymru bydd gennych ddewis o sawl rhaglen hyfforddi arbenigol, hyblyg, o ansawdd uchel. Cewch hefyd gymorth gan feddygon profiadol fydd yn cefnogi eich datblygiad.

Meddygol
Meddygol

Gall hyfforddi yng Nghymru agor drysau at nifer o gyfleoedd cyffrous o ran eich gyrfa, a hynny gyda chefnogaeth gan nyrsys profiadol sy'n eich helpu ar bob cam. Drwy ddewis ymarfer yma, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddi ardderchog.